1. Pomnožite broj 142857 sa 2, sa 3, sa 4, sa 5, sa 6, a možete i sa 7. 2. Kvadrat nekog broja je jednak zbiru prvih toliko neparnih sabiraka (recimo 25=1+3+5+7+9) 3. Pomnožite 1×1, pa 11×11, pa 111X111, pa 1111×1111 i sve do 111111111X111111111. 
Više...
Savršen broj je onaj broj koji je jednak zbiru svojih delilaca (uključujući i broj 1) različitih od sebe. Najmanji savršen broj je 6 koji dobijamo kao zbir 1+2+3. Sledeći brojevi koji zadovoljavaju ovaj princip su 28, 496, 8128 i tako dalje. Do sada je otkriveno 
Više...
Odlomak iz romana „Da Vinčijev kod“ Dok je pripremao projektor, Langdon je objasnio da je broj PHI (fi) izveden iz Fibonačijevog niza – progresije poznate ne samo po tome što je svaki naredni član niza jednak zbiru prethodna dva, već i po tome što se 
Više...