Sličnost trouglova. Talesova teorema. Primena sličnosti. Tačka, prava i ravan. Međusobni položaji. Određenost prave i ravni. Ortogonalna projekcija. Poliedar. Linearne jednačine sa jednom nepoznatom. Primena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom. Prizma. Elementi, mreža, površina i zapremina četverostrane, trostrane i šestostrane prizme. Linearne nejednačine sa jednom 
Više...