Šta se uči iz matematike u petom razredu osnovne škole?Skupovi i elementi skupova, prazan skup i podskup. Operacije sa skupovima (unija, presek, razlika).Skup prirodnih brojeva N.Osnovni geometrijski objekti. Tačka, prava, ravan. Duž, poluprava, poluravan. Kružnica i krug.Ugao. Prenošenje i upoređivanje uglova. Vrste uglova. Merenje, sabiranje 
Više...