Odnos dva broja predstavlja njihov količnik koji se piše u obliku a:b što je isto kao a/b. Proširivanje razlomaka je množenje i brojioca i nazivnika istim brojem, a skraćivanje je deljenje brojioca i nazvnika istim brojem. Ni proširivanje ni skraćivanje razlomka ne menja početnu vrednost 
Više...